Auteursrechten
16 april 2020

Auteursrechten vergoeding onder fiscaal gunstregime

Auteursrechten vergoeding onder fiscaal gunstregime

De overdracht van auteursrechten aan een derde is vaak ingegeven door economische motieven. Er zijn inderdaad niet-oninteressante opportuniteiten aan verbonden voor de auteur, met name m.b.t. de auteursrechten vergoeding en het fiscale regime waaraan die onderworpen is.

Sinds 2008 worden de inkomsten uit auteursrechten, zoals verkregen uit de cessie of concessie van die rechten, immers geacht roerende inkomsten te zijn (art. 17, §1, 5° WIB 92). 

De belasting op die inkomsten, de roerende voorheffing, bedraagt op vandaag nog steeds 15% (art. 171, 2°bis WIB 92). Dat levert dus een duidelijk belastingsvoordeel op in vergelijking met inkomsten in andere categorieën zoals inkomsten uit arbeid. Dat is des te meer het geval aangezien er ook geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn en ze ook niet aan een progressieve belastingsvoet onderworpen zijn).

De wetgever heeft hier dan ook een aantal grenzen aan gesteld waar je als auteur beter rekening mee kan houden. Zo is er onder meer een bovengrens bepaald. Er zijn eveneens regels omtrent de verdeelsleutel tussen de inkomsten uit auteursrechten en de inkomsten uit prestaties. 

Bovendien zijn er een aantal risico’s en obstakels waar je als auteur beter rekening mee houdt.  

Deel dit artikel